PSEB 8th Class Maths Solutions Chapter 14 ਗੁਣਨਖੰਡੀਕਰਨ Ex 14.3

Punjab State Board PSEB 8th Class Maths Book Solutions Chapter 14 ਗੁਣਨਖੰਡੀਕਰਨ Ex 14.3 Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 8 Maths Chapter 14 ਗੁਣਨਖੰਡੀਕਰਨ Exercise 14.3

1. ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰੋ :

ਪ੍ਰਸ਼ਨ (i).
28x4 ÷ 56x
ਹੱਲ:
28x4 ÷ 56x = \(\frac{28 x^{4}}{56 x}\)
= \(\frac{2 \times 2 \times 7 \times x \times x \times x \times x}{2 \times 2 \times 2 \times 7 \times x}\)
= \(\frac{1}{2}\)x3

ਪ੍ਰਸ਼ਨ (ii).
– 36y3 ÷ 9y2
ਹੱਲ:
– 36y3 ÷ 9y2 = \(\frac{-36 y^{3}}{9 y^{2}}\)
= \(\frac{2 \times 2 \times 3 \times 3 \times y \times y \times y}{3 \times 3 \times y \times y}\)
= -2 × 2 × y = -4y

ਪ੍ਰਸ਼ਨ (iii).
66pq2r3 ÷ 11qr2
ਹੱਲ:
66pq2r3 ÷ 11qr2 = \(\frac{66 p q^{2} r^{3}}{11 q r^{2}}\)
= \(\frac{2 \times 3 \times 11 \times p \times q \times q \times r \times r \times r}{11 \times q \times r \times r}\)
= 2 × 3 × p × q × r
= 6pqr

PSEB 8th Class Maths Solutions Chapter 14 ਗੁਣਨਖੰਡੀਕਰਨ Ex 14.3

ਪ੍ਰਸ਼ਨ (iv).
34x3y3z3 ÷ 51xy2z3
ਹੱਲ:
34x3y3z3 ÷ 51xy2z3 = \(\frac{34 x^{3} y^{3} z^{3}}{51 x y^{2} z^{3}}\)
= \(\frac{2 \times 17 \times x \times x \times x \times y \times y \times y \times z \times z \times z}{3 \times 17 \times x \times y \times y \times z \times z \times z}\)
= \(\frac{2 \times x \times x \times y}{3}\) = \(\frac{2}{3}\)x2y

ਪ੍ਰਸ਼ਨ (v).
12a8b8 ÷ (-6a6b4).
ਹੱਲ:
12a8b8 ÷ (-6a6b4) = \(\frac{12 a^{8} b^{8}}{-6 a^{6} b^{4}}\)
= \(\begin{gathered}
2 \times 2 \times 3 \times a \times a \times a \times a \times a \times a \times \\
\frac{a \times a \times b \times b \times b \times b \times b \times b \times b \times b}{-2 \times 3 \times a \times a \times a \times a} \\
\times a \times a \times b \times b \times b \times b
\end{gathered}\)
= -2 × a × a × b × b × b × b
= -2a2b4

2. ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਹੁਪਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਕ ਪਦੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਦਿਉ :

ਪ੍ਰਸ਼ਨ (i).
(5x2 – 6x) ÷ 3
ਹੱਲ:
5x2 – 6x = 5 × x × x – 2 × 3 × x
= x × (5 × x – 2 × 3)
= x × (5x – 6)
ਇਸ ਲਈ, (5x2 – 6x) ÷ 3x = \(\frac{x \times(5 x-6)}{3 \times x}\)
= \(\frac{1}{3}\)(5x – 6)

PSEB 8th Class Maths Solutions Chapter 14 ਗੁਣਨਖੰਡੀਕਰਨ Ex 14.3

ਪ੍ਰਸ਼ਨ (ii).
(3y8 – 4y6 + 5y4) ÷ y4
ਹੱਲ:
3y8 – 4y6 + 5y4 = y4(3y4 – 4y2 + 5)
ਇਸ ਲਈ, (3y8 – 4y6 + 5y4) ÷ y4
= \(\frac{\left(3 y^{8}-4 y^{6}+5 y^{4}\right)}{y^{4}}\) = \(\frac{y^{4}\left(3 y^{4}-4 y^{2}+5\right)}{y^{4}}\)
= 3y4 – 4y2 + 5

ਪ੍ਰਸ਼ਨ (iii).
8 (x3y2z2 + x2y3z2 + x2y2z3) ÷ 4x2y2z2
ਹੱਲ:
8 (x3y2z2 + x2y3z2 + x2y2z3) .
= 2 × 2 × 2 × x2 × y2 × z2 (x+y + z)
ਇਸ ਲਈ, 8 (x3y2z2 + x2y3z2 + x2y2z3) ÷ 4x2y2z2
= \(\frac{2 \times 2 \times 2 \times x^{2} \times y^{2} \times z^{2} \times(x+y+z)}{2 \times 2 \times x^{2} \times y^{2} \times z^{2}}\)
= 2 (x + y + z)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ (iv).
(x3 + 2x2 + 3x) ÷ 2x
ਹੱਲ:
x3 + 2x2 + 3x = x × x × x + 2 × x × x + 3 × x
= x × (x × x + 2 × x + 3)
= x × (x2 + 2x + 3)
ਇਸ ਲਈ, (x3 + 2x2 + 3x) ÷ 2x
= \(\frac{x \times\left(x^{2}+2 x+3\right)}{2 x}\) = \(\frac{1}{2}\)(x2 + 2x + 3)

PSEB 8th Class Maths Solutions Chapter 14 ਗੁਣਨਖੰਡੀਕਰਨ Ex 14.3

ਪ੍ਰਸ਼ਨ (v).
(p3q6 – p6q3) ÷ p3q3.
ਹੱਲ:
p3q6 – p6q3 = p3 × q3 × q3 – p3 × p3 × q3 = p3 × q3 × (q3 – p3)
ਇਸ ਲਈ, (p3q6 – p6q3) ÷ p3q3
= \(\frac{p^{3} \times q^{3} \times\left(q^{3}-p^{3}\right)}{p^{3} \times q^{3}}\) = q3 – p3

3. ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰੇ :

ਪ੍ਰਸ਼ਨ (i).
(10x – 25) ÷ 5
ਹੱਲ:
10x – 25 = 2 × 5 × x -5 × 5
= 5 (2 × x – 5)
= 5 × (2x – 5)
ਇਸ ਲਈ, (10x – 25) ÷ 5 = \(\frac{10 x-25}{5}\)
= \(\frac{5×(2x-5)}{5}\) = 2x – 5

ਪ੍ਰਸ਼ਨ (ii).
(10x – 25) ÷ (2x – 5)
ਹੱਲ:
10x – 25 = 2 × 5 × x – 5 × 5
= 5 × (2 × x – 5) = 5 × (2x – 5)
ਇਸ ਲਈ, (10x – 25) ÷ 2x – 5
\(\frac{10 x-25}{2x-5}\) = \(\frac{5×(2x-5)}{(2x-5)}\)

PSEB 8th Class Maths Solutions Chapter 14 ਗੁਣਨਖੰਡੀਕਰਨ Ex 14.3

ਪ੍ਰਸ਼ਨ (iii).
10y (6y + 21) ÷ 5 (2y + 7)
ਹੱਲ:
10y (6y + 21) = 2 × 5 × y × (2 × 3 × y + 3 × 7)
= 2 × 5 × y × 3 × (2 × y + 7)
= 2 × 5 × 3 × y (2y + 7)
ਇਸ ਲਈ, 10y (6y + 21) ÷ 5 (2y + 7)
= \(\frac{10 y(6 y+21)}{5(2 y+7)}\)
= \(\frac{2 \times 5 \times 3 \times y \times(2 y+7)}{5 \times(2 y+7)}\)
= 2 × 3 × y = 6y

ਪ੍ਰਸ਼ਨ (iv).
9x2y2 (3z – 24) ÷ 27xy (z – 8)
ਹੱਲ:
9x2y2 (3z – 24)
= 3 × 3 × x × x × y × y × (3 × 2 = 3 × 8)
= 3 × 3 × 3 × x × x × y × y × (z – 8)
ਇਸ ਲਈ, 9x2y2(3z – 24) = 27xy (z – 8)
= \(\frac{9 x^{2} y^{2}(3 z-24)}{27 x y(z-8)}\)
= \(\frac{3 \times 3 \times 3 \times x \times x \times y \times y \times(z-8)}{3 \times 3 \times 3 \times x \times y \times(z-8)}\)
= x × y = xy

ਪ੍ਰਸ਼ਨ (v).
96abc (3a – 12) (5b – 30) ÷ 144 (a – 4) (b – 6).
ਹੱਲ:
96abc (3a – 12) (5b – 30)
= 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × a × b × c × (3 × a – 3 × 4) (5 × b – 5 × 6)
= 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × a × b × c × (a – 4) × 5 × (b – 6)
= 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × a × b × c (a – 4) (b – 6)
ਇਸ ਲਈ, 96abc (3a – 12) (5b – 30) ÷ 144 (a – 4) (b – 6)
= \(\frac{96 a b c(3 a-12)(5 b-30)}{144(a-4)(b-6)}\)
= \(\begin{gathered}
2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 \\
\times a \times b \times c \times(a-4) \times(b-6) \\
\hline 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times(a-4)(b-6)
\end{gathered}\)
= 2 × 5 × a × b × c.
= 10abc

PSEB 8th Class Maths Solutions Chapter 14 ਗੁਣਨਖੰਡੀਕਰਨ Ex 14.3

4. ਨਿਜਦੋਸ ਆਨੁਮਾਰ ਭਾਗ ਕਰੇ :

ਪ੍ਰਸ਼ਨ (i).
5 (2x + 1) (3x + 5) ÷ (2x + 1)
ਹੱਲ:
5 (2x + 1) (3x + 5) ÷ (2x + 1)
= \(\frac{5(2x+1)(3x+5)}{2x+1}\)
= 5 (3x + 5)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ (ii).
26xy (x + 5) (y – 4) ÷ 13x (y – 4)
ਹੱਲ:
26xy (x + 5) (y – 4) ÷ 13x (y – 4)
= \(\frac{26 x y(x+5)(y-4)}{13 x(y-4)}\)
= \(\frac{2 \times 13 \times x \times y \times(x+5) \times(y-4)}{13 \times x \times(y-4)}\)
= 2 × y × (x + 5) = 2y (x + 5)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ (iii).
52pqr (p + q) (q + r) (r + p) ÷ 104pq (q + r) (r + p)
ਹੱਲ:
52pqr (p + q) (q + r) (r + p) ÷ 104pq(q + r) (r + p)
= \(\frac{52 p q r(p+q)(q+r)(r+p)}{104 p q(q+r) \times(r+p)}\)
= \(\frac{2 \times 2 \times 13 \times p \times q \times r \times(p+q) \times(q+r) \times(r \times p)}{2 \times 2 \times 2 \times 13 \times p \times q \times(q+r) \times(r+p)}\)
= \(\frac{1}{2}\) × r × (p + q) = \(\frac{1}{2}\)r(p + q)

PSEB 8th Class Maths Solutions Chapter 14 ਗੁਣਨਖੰਡੀਕਰਨ Ex 14.3

ਪ੍ਰਸ਼ਨ (iv).
20 (y + 4) (y2 + 5y + 3) ÷ 5 (y + 4)
ਹੱਲ:
20 (y + 4) (y2 + 5y + 3) ÷ 5 (y + 4)
= \(\frac{20(y+4)\left(y^{2}+5 y+3\right)}{5 \times(y+4)}\)
= \(\frac{5 \times 4 \times(y+4) \times\left(y^{2}+5 y+3\right)}{5 \times(y+4)}\)
= 4 × (y2 + 5y + 3) = 4 (y2 + 5y + 3)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ (v).
x (x + 1) (x + 2) (x + 3) ÷ x (x + 1)
ਹੱਲ:
x (x + 1) (x + 2) (x + 3) ÷ x (x + 1)
= \(\frac{x \times(x+1) \times(x+2) \times(x+3)}{x \times(x+1)}\)
= (x + 2) (x + 3)

5. ਵਿਅੰਜਕ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਗ ਕਰੇ :

ਪ੍ਰਸ਼ਨ (i).
(y2 + 7y + 10) ÷ (y + 5)
ਹੱਲ:
(i) y2 + 7y + 10
= y2 + 2y + 5y + 10
= y(y + 2) + 5 (y + 2)
= (y + 2) (y + 5)
ਇਸ ਲਈ, (y2 + 7y + 10) ÷ (y + 5)
= \(\frac{(y+2)(y+5)}{(y+5)}\) = y + 2

ਪ੍ਰਸ਼ਨ (ii).
(m2 – 14m – 32) ÷ (m + 2)
ਹੱਲ:
m2 – 14m – 32
= m2 – 16m + 2m = 32
= m (m – 16) + 2 (m – 16)
= (m – 16) (m + 2)
ਇਸ ਲਈ, (m2 – 14m – 32) ÷ (m + 2)
= \(\frac{m^{2}-14 m-32}{m+2}\)
= \(\frac{(m-16)(m+2)}{(m+2)}\)
= m – 16

PSEB 8th Class Maths Solutions Chapter 14 ਗੁਣਨਖੰਡੀਕਰਨ Ex 14.3

ਪ੍ਰਸ਼ਨ (iii).
(5p2 – 25p + 20) ÷ (p – 1)
ਹੱਲ:
5p2 – 25p + 20 = 5 × (p2 – 5p + 4)
= 5 × [p2 – 4p – p + 4]
= 5 × [p (p – 4) – 1 (p – 4)]
= 5 × (p – 4) (p – 1)
ਇਸ ਲਈ, 5p2 – 25p + 20 ÷ (p – 1)
= \(\frac{5 p^{2}-20 p+20}{p-1}\)
= \(\frac{5 \times(p-4)(p-1)}{(p-1)}\)
= 5 × (p – 4) = 5(p – 4)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ (iv).
4yz (z2 + 6z – 16) ÷ 2y (z + 8)
ਹੱਲ:
4yz (z2 + 6z – 16) = 2 × 2 × y × z × (z2 + 8z – 27 – 16) = 2 × 2 × y × z × [z (z + 8) – 2 (z + 8)]
= 2 × 2 × y × z × (z + 8) (z – 2)
ਇਸ ਲਈ, 4yz (z2 + 6z – 16) ÷ 2y (2 + 8)
= \(\frac{4 y z\left(z^{2}+6 z-16\right)}{2 y(z+8)}\)
= \(\frac{2 \times 2 \times y \times z \times(z+8)(z-2)}{2 \times y \times(z+8)}\)
= 2 × z × (z – 2)
= 2z (z – 2)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ (v).
5pq (p2 – q2) ÷ 2p (p + q)
ਹੱਲ:
5pq (p2 – q2) = 5 × p × q × (p + q) (p – q)
ਇਸ ਲਈ, 5pq (p2 – q2) ÷ 2p (p + q)
= \(\frac{5 p q\left(p^{2}-q^{2}\right)}{2 p(p+q)}\)
= \(\frac{5 \times p \times q \times(p+q)(p-q)}{2 \times p \times(q+q)}\)
= \(\frac{5}{2}\)q (p – q)

PSEB 8th Class Maths Solutions Chapter 14 ਗੁਣਨਖੰਡੀਕਰਨ Ex 14.3

ਪ੍ਰਸ਼ਨ (vi).
12xy (9x2 – 16y2) ÷ 4xy (3x + 4y)
ਹੱਲ:
12xy (9x2 – 16y2) = 2 × 2 × 3 × x × y × [(3x)2 – (4y)2]
= 2 × 2 × 3 × x × y × (3x + 4y) (3x – 4y)
ਇਸ ਲਈ, 12xy (9x2 – 16y2) ÷ 4y (3x + 4y)
= \(\frac{12 x y\left(9 x^{2}-16 y^{2}\right)}{4 x y(3 x+4 y)}\)
= \(\frac{2 \times 2 \times 3 \times x \times y \times(3 x+4 y)(3 x-4 y)}{2 \times 2 \times x \times y \times(3 x+4 y)}\)
= 3 (3x – 4y)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ (vii).
39y3(50y2 – 98) ÷ 26y2(5y + 7)
ਹੱਲ:
39y3(50y2 – 98)
= 3 × 13 × y × y × y × (2 × 5 × 5 × y × y – 2 × 7 × 7)
= 3 × 13 × y × y × y × 2 × (5y × 5y – 7 × 7)
= 2 × 3 × 13 × y × y × y × (5y + 7) (5y – 7)
ਇਸ ਲਈ, 39y (50y3 – 98) ÷ 26y2(5y + 7)
= \(\frac{39 y^{3}\left(50 y^{2}-98\right)}{26 y^{2}(5 y+7)}\)
= \(\frac{2 \times 3 \times 13 \times y \times y \times y \times(5 y+7)(5 y-7)}{2 \times 13 \times y \times y \times(5 y+7)}\)
= 3 × y × (5y – 7) = 3y (5y – 7)

Leave a Comment