PSEB 8th Class Science Notes Chapter 17 ਤਾਰੇ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ

This PSEB 8th Class Science Notes Chapter 17 ਤਾਰੇ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ will help you in revision during exams.

PSEB 8th Class Science Notes Chapter 17 ਤਾਰੇ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ

→ ਆਸਮਾਨ, ਬਿੰਦੂ ਵਰਗੇ ਅਣਗਿਣਤ ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕੁੱਝ ਤਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਮਕੀਲੇ ਅਤੇ | ਕੁਝ ਦੁਸਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਕੁੱਝ ਤਾਰੇ ਟਿਮਟਿਮਾਂਦੇ ਵੀ ਹਨ ।

→ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਮਕਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ।

→ ਚੰਨ, ਤਾਰੇ ਹਿ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਖਗੋਲੀ ਪਿੰਡ (Object) ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ।

→ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਚੰਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ |

→ ਚੰਨ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਭਾਗ (ਬਾਲ ਚੰਨ) ਤੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁਨ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਘੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ੀਰੋ ਚੰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ (Phases of moon) ਹਨ । ਚੰਨ, ਸੂਰਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਚੰਨ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਚੰਨ ਸਹਿਤ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

PSEB 8th Class Science Notes Chapter 17 ਤਾਰੇ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ

→ ਚੰਨ ਦੀ ਸਤਹਿ ਧੂਲ ਭਰੀ, ਨਿਰਜਨ ਅਤੇ ਗਰਤਾਂ (ਟੋਇਆਂ) ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ।

→ ਚੰਨ ਉਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਲ ।

→ 21 ਜੁਲਾਈ, 1969 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੀਲ ਆਰਮਸਟਰਾਂਗ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ।

→ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਰਾ ਅਲਫਾ ਸੈਂਚਰੀ (Alpha century) ਹੈ । ਇਸਦੀ ਦੁਰੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ।

→ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਰੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ।

→ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਲਗਭਗ 8 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿੰਟ ਹੈ ।

→ ਅਲਫਾ ਸੈਂਟਾਰੀ ਲਗਭਗ 4.3 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲ ਦੂਰ ਹੈ ।

→ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ।

→ ਤਾਰੇ, ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵਲ ਗਤੀ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

→ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਧੁਰੀ ਤੇ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਵ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ।

→ ਧਰੁਵ ਧਾਰਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੁਰੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ।

→ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਤਾਰਾ-ਮੰਡਲ (Constellation) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਉਰਸਾ ਮੇਜਰ/ਬਿਗ ਡਿਪਰ/ਗੇਟ ਬਿਅਰ/ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਹੈ ।

→ ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ, ਧਰੁਵ ਤਾਰੇ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਓਰੀਅਨ, ਕੈਸੀਓਪੀਆ ਆਦਿ ਹੋਰ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਹਨ ।

→ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਗੋਲੀ ਪਿੰਡ (ਹਿ, ਪੂਛਲ ਤਾਰਾ, ਖੋਟੇ ਹਿ, ਉਪਗ੍ਰਹਿ) ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੌਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ।

→ ਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ-ਬੁੱਧ, ਸ਼ੱਕਰ, ਧਰਤੀ, ਮੰਗਲ, ਹਿਸਪਤੀ, ਸ਼ਨੀ, ਯੂਰੇਨਸ, ਪਲੂਟੋ ਅਤੇ ਨੈਪਚੂਨ |

→ ਸੂਰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਤਾਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਰਜਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

→ ਹਿ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਗਿਰਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਥ ਵਿਚ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧੁਰੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

→ ਕਿਸੇ ਖਗੋਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਖਗੋਲੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਪਗ੍ਰਹਿ (Satellite) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

→ ਚੰਨ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ।

→ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਉਪਗ੍ਰਹਿ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਨਾਵਟੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ।

→ ਬੁੱਧ ਗ੍ਰਹਿ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹਨ । ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਉਪਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

→ ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ।

→ ਧਰਤੀ ਹੀ ਇਕ ਮਾਤਰ ਗਹਿ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ । ਹਿਸਪਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪੁੰਜ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਦਾ ਲਗਭਗ 318 ਗੁਣਾ ਹੈ ।

→ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਦੇ ਕਈ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਹਨ ।

PSEB 8th Class Science Notes Chapter 17 ਤਾਰੇ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ

→ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਰਮਣੀਕ ਚੱਕਰ ਹਨ ।

→ ਸ਼ਨੀ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਈ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹਨ ।

→ ਯੂਰੇਨਸ ਅਤੇ ਨੈਪਚੂਨ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਹਿ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ

ਸਕਦਾ ਹੈ ।

→ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬੁੱਧ, ਸ਼ੱਕਰ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਹਨ । ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਹਿ ਹਨ । 9 ਬਾਹਰੀ ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿਸਪਤੀ, ਸ਼ਨੀ, ਯੂਰੇਨਸ ਅਤੇ ਨੈਪਚੂਨ ਹਿ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ ।

→ ਮੰਗਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਦੇ ਆਰਬਿੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ । ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ | ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਟੇ ਹਿ (Asteroids) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

→ ਪੂਛਲ ਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੰਡਾਕਾਰ ਪੱਥ (Elliptical) ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪਰੀਕ੍ਰਮਣ ਕਾਲ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ।

→ ਹੈਲੇ ਨਾਮਕ ਪੂਛਲ ਤਾਰਾ ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ । ਇਹ ਲਗਭਗ 76 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ।

→ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਰਾ (Shooting star) ਜਾਂ ਉਲਕਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿਚ ਚਮਕੀਲੀ ਧਾਰ ਵਰਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ।

→ ਕੁੱਝ ਉਲਕਾ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ।

→ ਆਰਿਆ ਭੱਟ (ਪਹਿਲਾ), INSAT, IRS, ਕਲਪਨਾ-1, EDUSAT ਆਦਿ ਭਾਰਤੀ ਬਣਾਵਟੀ ਉਪਗ੍ਹਾ (Artificial satellites) ਹਨ ।

→ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਖਣ, ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਦੂਰ ਸੰਵੇਦਨ ਆਦਿ | ਕੁੱਝ ਬਨਾਵਟੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹਨ ।

→ ਬਣਾਵਟੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਚੰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

PSEB 8th Class Science Notes Chapter 17 ਤਾਰੇ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ-

  1. ਖਗੋਲੀ ਪਿੰਡ (Celestial Object)-ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਜਿਵੇਂ ਹਿ, ਚੰਨ, ਤਾਰੇ, ਸੂਰਜ ਆਦਿ ਖਗੋਲੀ ਪਿੰਡ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ।
  2. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲ (Light Year)-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
  3. ਉਪ (Satellite)-ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਗੋਲੀ ਪਿੰਡ ਦੁਆਰਾ ਦੂਸਰੇ ਖਗੋਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਪਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।
  4. ਗਹਿ (Planets)-ਕਿਸੇ ਖਗੋਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਖਗੋਲੀ ਪਿੰਡ ॥
  5. ਖੋਟੇ ਹਿ (Asteroids)-ਮੰਗਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਦੇ ਹਿਪੱਥ ਵਿਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ।
  6. ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ (Constellation)-ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ॥

Leave a Comment