PSEB 5th Class Maths Solutions Chapter 7 ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ Ex 7.2

Punjab State Board PSEB 5th Class Maths Book Solutions Chapter 7 ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ Ex 7.2 Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 5 Maths Chapter 7 ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ Ex 7.2

1. ਕੋਣ ਮਾਪਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਪ ਪਤਾ ਕਰੋ :

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
PSEB 5th Class Maths Solutions Chapter 7 ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ Ex 7.2 1
ਹੱਲ:
70°

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
PSEB 5th Class Maths Solutions Chapter 7 ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ Ex 7.2 2
ਹੱਲ:
105°

PSEB 5th Class Maths Solutions Chapter 7 ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ Ex 7.2

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
PSEB 5th Class Maths Solutions Chapter 7 ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ Ex 7.2 3
ਹੱਲ:
90°

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
PSEB 5th Class Maths Solutions Chapter 7 ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ Ex 7.2 4
ਹੱਲ:
130°

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
PSEB 5th Class Maths Solutions Chapter 7 ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ Ex 7.2 5
ਹੱਲ:
90°

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.
PSEB 5th Class Maths Solutions Chapter 7 ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ Ex 7.2 6
ਹੱਲ:
115°

PSEB 5th Class Maths Solutions Chapter 7 ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ Ex 7.2

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.
PSEB 5th Class Maths Solutions Chapter 7 ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ Ex 7.2 7
ਹੱਲ:
20°

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8.
PSEB 5th Class Maths Solutions Chapter 7 ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ Ex 7.2 8
ਹੱਲ:
50°

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9.
PSEB 5th Class Maths Solutions Chapter 7 ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ Ex 7.2 9
ਹੱਲ:
35°

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10.
PSEB 5th Class Maths Solutions Chapter 7 ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ Ex 7.2 10
ਹੱਲ:
50°

2. ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਾਪ ਦੇ ਕੋਣ, ਕੋਣ ਮਾਪਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾਓ :

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
15°
ਹੱਲ:
PSEB 5th Class Maths Solutions Chapter 7 ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ Ex 7.2 11

PSEB 5th Class Maths Solutions Chapter 7 ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ Ex 7.2

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
40°
ਹੱਲ:
PSEB 5th Class Maths Solutions Chapter 7 ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ Ex 7.2 12

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
42°
ਹੱਲ:
PSEB 5th Class Maths Solutions Chapter 7 ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ Ex 7.2 13

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
53°
ਹੱਲ:
PSEB 5th Class Maths Solutions Chapter 7 ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ Ex 7.2 14

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
65°
ਹੱਲ:
PSEB 5th Class Maths Solutions Chapter 7 ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ Ex 7.2 15

PSEB 5th Class Maths Solutions Chapter 7 ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ Ex 7.2

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.
75°
ਹੱਲ:
PSEB 5th Class Maths Solutions Chapter 7 ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ Ex 7.2 16

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.
90°
ਹੱਲ:
PSEB 5th Class Maths Solutions Chapter 7 ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ Ex 7.2 17

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8.
110°
ਹੱਲ:
PSEB 5th Class Maths Solutions Chapter 7 ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ Ex 7.2 18

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9.
117°
ਹੱਲ:
PSEB 5th Class Maths Solutions Chapter 7 ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ Ex 7.2 19

PSEB 5th Class Maths Solutions Chapter 7 ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ Ex 7.2

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10.
135°
ਹੱਲ:
PSEB 5th Class Maths Solutions Chapter 7 ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ Ex 7.2 20

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 11.
157°
ਹੱਲ:
PSEB 5th Class Maths Solutions Chapter 7 ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ Ex 7.2 21

PSEB 5th Class Maths Solutions Chapter 7 ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ Ex 7.2

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 12.
180°
ਹੱਲ:
PSEB 5th Class Maths Solutions Chapter 7 ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ Ex 7.2 22

3. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਊਨ ਕੋਣ, ਅਧਕ ਕੋਣ ਅਤੇ ਸਮਕੋਣ ਦੱਸੋ :

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
35°
ਹੱਲ:
ਨਿਊਨ ਕੋਣ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
89°
ਹੱਲ:
ਨਿਊਨ ਕੋਣ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
120°
ਹੱਲ:
ਅਧਿਕ ਕੋਣ

PSEB 5th Class Maths Solutions Chapter 7 ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ Ex 7.2

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
100°
ਹੱਲ:
ਅਧਿਕ ਕੋਣ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
96°
ਹੱਲ:
ਅਧਿਕ ਕੋਣ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.
74°
ਹੱਲ:
ਨਿਊਨ ਕੋਣ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.
62°
ਹੱਲ:
ਨਿਊਨ ਕੋਣ

PSEB 5th Class Maths Solutions Chapter 7 ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ Ex 7.2

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8.
166°
ਹੱਲ:
ਅਧਿਕ ਕੋਣ

4. ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਭਰੋ :

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
0° ਤੋਂ 90° ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇ ਕੋਣ ਨੂੰ …………………. ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਹੱਲ:
ਨਿਉਨ ਕੋਣ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
175° ਦਾ ਕੋਣ ……………. ਕੋਣ ਹੈ ।
ਹੱਲ:
ਅਧਿਕ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
3 ਵਜੇ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ……………. ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ।
ਹੱਲ:
ਸਮਕੋਣ, ਕੋਣ

PSEB 5th Class Maths Solutions Chapter 7 ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ Ex 7.2

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ …………….. ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣੇਗਾ ।
ਹੱਲ:
180°

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਨਿਉਨ ਕੋਣ, ਸਮਕੋਣ ਤੋਂ ……………… ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਹੱਲ:
ਛੋਟਾ

5. ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਲਿਖੋ :

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਸਮਕੋਣ ਦਾ ਮਾਪ 90° ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਹੱਲ:
ਸਹੀ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਸਮਕੋਣ ਨਿਉਨ ਕੋਣ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕ ਕੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਹੱਲ:
ਸਹੀ

PSEB 5th Class Maths Solutions Chapter 7 ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ Ex 7.2

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਕੋਣ ਮਾਪਕ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ 90° ਤੱਕ ਮਾਪ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਹੱਲ:
ਗਲਤ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
85° ਦਾ ਕੋਣ ਸਮਕੋਣ ਹੈ ।
ਹੱਲ:
ਗਲਤ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
115° ਦਾ ਕੋਣ ਅਧਿਕ ਕੋਣ ਹੈ ।
ਹੱਲ:
ਸਹੀ

PSEB 5th Class Maths Solutions Chapter 7 ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ Ex 7.2

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.
90° ਦਾ ਕੋਣ ਨਿਉਨ ਕੋਣ ਹੈ ।
ਹੱਲ:
ਗਲਤ

Leave a Comment